Ogólne zasady szkoleń

 

Regulamin prowadzonych szkoleń w NET COMPUTER


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności w zakresie prowadzonych szkoleń: procedury zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, ogólne warunki uczestnictwa, możliwości rezygnacji ze szkoleń, oraz sposób postępowania ze zgromadzonymi danymi osobowymi.

2. Kiedykolwiek w Regulaminie jest mowa o:


a) Organizatorze – należy przez to rozumieć NET COMPUTER Krzysztof Bińkowski. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Brzezińska 23 Y; 03-075 Warszawa), wpisaną do CEIDG, posiadającą NIP 739-109-79-34 oraz REGON 510628198, tel. +48 516502351,
b) Zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę, która wykonała w imieniu własnym lub osoby delegowanej do szkolenia czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 (zdanie pierwsze),
c) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, której zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu zostało uznane przez Organizatora za przyjęte.
3. Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem: www.netcomputer.pl.

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając z elektronicznego formularza https://www.netcomputer.pl/szkolenia lub drogą elektroniczną na adres email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
2. W ciągu 24 godzin od zgłoszenia uczestnictwa Zgłaszający otrzyma formularz, który po wypełnieniu i zeskanowaniu należy odesłać do Organizatora. Po potwierdzeniu przez Organizatora (drogą elektroniczną lub telefoniczną) zgłoszenie uznaje się za przyjęte.
3. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w ust. 2 (zdanie pierwsze) powyżej oraz po akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w Regulaminie szkolenia, jak również po przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora.
4. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego  terminu oraz przed dopełnieniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej w celu zgłoszenia uczestnictwa konieczny jest kontakt telefoniczny z Organizatorem.
5. Warunkiem udziału w szkoleniu jest w szczególności dostępność wolnych miejsc oraz przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora.
6. Maksymalna ilość Uczestników na szkoleniu wynosi 12 osób. O przydzieleniu wolnych miejsc decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń.
7. NET COMPUTER zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikowi rejestracji na szkolenie bez konieczności wskazywania konkretnej przyczyny.

§3 Cena szkolenia i warunki płatności

1. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, koszt posiłków, gadżety oraz dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych (“Cena szkolenia”) a w przypadku szkolenia z egzaminem voucher na egzamin.
2. Cena szkolenia podana jest w złotych polskich (PLN).
3. Organizator nie zapewnia dojazdu do miejsca szkolenia ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
4. Uczestnik w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora, a najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłaca zaliczkę w wysokości 30% Ceny szkolenia.
5. Pozostałą część Ceny szkolenia Uczestnik zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia.
6. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub doręczona podczas szkolenia. Płatność za szkolenie na podstawie faktury VAT powinna nastąpić w terminie wskazanym na fakturze VAT.
7. Niedokonanie przez Uczestnika wymaganych płatności w terminach i wysokości, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do powstrzymania się od świadczenia usług dla Uczestnika, co oznacza w szczególności jego skreślenie z listy uczestników szkolenia.

§ 4 Zmiany organizacyjne

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny szkolenia, jak również jego terminu i programu, o czym poinformuje Uczestnika drogą elektroniczną najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Uczestnik w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia całej Ceny szkolenia.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwraca wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadza szkolenie w innym uzgodnionym z Uczestnikiem terminie.
3. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu przez Uczestnika stanowi odstąpienie od umowy. Należy ją zgłosić pisemnie drogą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie na 20 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.
3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie późniejszym niż na 20 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 30% ceny szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami szkolenia.
4. Wszelkich zwrotów wpłaconych przez Uczestnika środków Organizator dokonuje na rachunek bankowy z którego one wpłynęły, w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia oświadczenia o rezygnacji.

§ 6 Zakres odpowiedzialności

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników szkolenia.

§ 7 Rabaty

1. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu co najmniej 3 osób Organizator będzie każdorazowo odrębnie ustalał indywidualnie rabaty i warunki przyjęcia zgłoszenia dla Zgłaszającego.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jets NET COMPUTER ul, Brzezińska 23 Y, 03-075 Warszawa. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza innym osobom lub instytucjom danych osobowych Uczestników, Zgłaszających oraz innych osób delegowanych na szkolenia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, dane osobowe podane przez Zgłaszającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem.
3. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania o nowych promocjach i usługach.
4. Uczestnik, Zgłaszający oraz każda inna osoba delegowana na szkolenia ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.netcomputer.pl/Regulamin.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2019 r.

§ 10 Prawa autorskie

1.  Wszystkie szkolenia dostępne w NET COMPUTER  są chronione prawem autorskim ich właścicieli. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub rejestracja, nagrywanie audio/wideo, fotografowanie szkoleń, jak i osób prowadzących, lub innych uczestników. A także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest zabronione.

§ 11 Reklamacje

1. Reklamacje wraz ze szczegółowym opisem sytuacji można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub listownie na adres siedziby firmy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres mailowy Uczestnika lub na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny.

 

  

 ATCLogo 2 sm

Autoryzowany ośrodek EC-Council Accredited Training Center (ATC) od 2019 roku.