Analiza zawartości dysków komputerów

Ogólne zasady szkoleń

 

Regulamin prowadzonych szkoleń w NET COMPUTER


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności w zakresie prowadzonych szkoleń: procedury zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, ogólne warunki uczestnictwa, możliwości rezygnacji ze szkoleń, oraz sposób postępowania ze zgromadzonymi danymi osobowymi.

2. Kiedykolwiek w Regulaminie jest mowa o:


a) Organizatorze – należy przez to rozumieć NET COMPUTER Krzysztof Bińkowski. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Brzezińska 23 Y; 03-075 Warszawa), wpisaną do CEIDG, posiadającą NIP 739-109-79-34 oraz REGON 510628198, tel. +48 516502351,
b) Zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę, która wykonała w imieniu własnym lub osoby delegowanej do szkolenia czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 (zdanie pierwsze),
c) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, której zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu zostało uznane przez Organizatora za przyjęte.
3. Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem: www.netcomputer.pl.

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając z elektronicznego formularza https://www.netcomputer.pl/szkolenia lub drogą elektroniczną na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. W ciągu 24 godzin od zgłoszenia uczestnictwa Zgłaszający otrzyma formularz, który po wypełnieniu i zeskanowaniu należy odesłać do Organizatora. Po potwierdzeniu przez Organizatora (drogą elektroniczną lub telefoniczną) zgłoszenie uznaje się za przyjęte.
3. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w ust. 2 (zdanie pierwsze) powyżej oraz po akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w Regulaminie szkolenia, jak również po przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora.
4. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego  terminu oraz przed dopełnieniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej w celu zgłoszenia uczestnictwa konieczny jest kontakt telefoniczny z Organizatorem.
5. Warunkiem udziału w szkoleniu jest w szczególności dostępność wolnych miejsc oraz przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora.
6. Maksymalna ilość Uczestników na szkoleniu wynosi 12 osób. O przydzieleniu wolnych miejsc decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń.
7. NET COMPUTER zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikowi rejestracji na szkolenie bez konieczności wskazywania konkretnej przyczyny.

§3 Cena szkolenia i warunki płatności

1. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, koszt posiłków, gadżety oraz dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych (“Cena szkolenia”) a w przypadku szkolenia z egzaminem voucher na egzamin.
2. Cena szkolenia podana jest w złotych polskich (PLN).
3. Organizator nie zapewnia dojazdu do miejsca szkolenia ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
4. Uczestnik w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora, a najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłaca zaliczkę w wysokości 30% Ceny szkolenia.
5. Pozostałą część Ceny szkolenia Uczestnik zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia.
6. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub doręczona podczas szkolenia. Płatność za szkolenie na podstawie faktury VAT powinna nastąpić w terminie wskazanym na fakturze VAT.
7. Niedokonanie przez Uczestnika wymaganych płatności w terminach i wysokości, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do powstrzymania się od świadczenia usług dla Uczestnika, co oznacza w szczególności jego skreślenie z listy uczestników szkolenia.

§ 4 Zmiany organizacyjne

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny szkolenia, jak również jego terminu i programu, o czym poinformuje Uczestnika drogą elektroniczną najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Uczestnik w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia całej Ceny szkolenia.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwraca wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadza szkolenie w innym uzgodnionym z Uczestnikiem terminie.
3. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu przez Uczestnika stanowi odstąpienie od umowy. Należy ją zgłosić pisemnie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie na 20 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.
3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie późniejszym niż na 20 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 30% ceny szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami szkolenia.
4. Wszelkich zwrotów wpłaconych przez Uczestnika środków Organizator dokonuje na rachunek bankowy z którego one wpłynęły, w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia oświadczenia o rezygnacji.

§ 6 Zakres odpowiedzialności

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników szkolenia.

§ 7 Rabaty

1. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu co najmniej 3 osób Organizator będzie każdorazowo odrębnie ustalał indywidualnie rabaty i warunki przyjęcia zgłoszenia dla Zgłaszającego.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jets NET COMPUTER ul, Brzezińska 23 Y, 03-075 Warszawa. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza innym osobom lub instytucjom danych osobowych Uczestników, Zgłaszających oraz innych osób delegowanych na szkolenia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, dane osobowe podane przez Zgłaszającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem.
3. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania o nowych promocjach i usługach.
4. Uczestnik, Zgłaszający oraz każda inna osoba delegowana na szkolenia ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.netcomputer.pl/Regulamin.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2019 r.

§ 10 Prawa autorskie

1.  Wszystkie szkolenia dostępne w NET COMPUTER  są chronione prawem autorskim ich właścicieli. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub rejestracja, nagrywanie audio/wideo, fotografowanie szkoleń, jak i osób prowadzących, lub innych uczestników. A także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest zabronione.

§ 11 Reklamacje

1. Reklamacje wraz ze szczegółowym opisem sytuacji można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby firmy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres mailowy Uczestnika lub na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny.